Linux服务器查看CPU型号、当前运行频率和最大频率

编辑于:2023年10月24日

Linux服务器查看CPU型号、当前运行频率和最大频率

测试了一台 OVH 独立服务器,安装系统和编译时发现速度很慢,完全不符合 E3-1245 v5 的 CPU 性能(3500MHz)。于是查看 CPU 的主频和运行频率,发现被限制到了最低点 800 MHz,性能差个好几倍。

当然,CPU 频率可能会根据负载和节能策略而变化,因此查看当前频率时,服务器最好有一定的负载,比如先执行一个性能测试:性能测试脚本

命令一:lscpu

在终端执行⬇️:

lscpu

LSCPU

在输出中 CPU MHz 是当前运行频率,CPU max MHz 是最大频率,CPU min MHz 是最小频率⬇️:

[root@cccitu ~]# lscpu
Architecture:     x86_64
CPU op-mode(s):    32-bit, 64-bit
Byte Order:      Little Endian
CPU(s):        8
On-line CPU(s) list:  0-7
Thread(s) per core:  2
Core(s) per socket:  4
Socket(s):       1
NUMA node(s):     1
Vendor ID:       GenuineIntel
CPU family:      6
Model:         94
Model name:      Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 v5 @ 3.50GHz
Stepping:       3
CPU MHz:        800.018
CPU max MHz:      3900.0000
CPU min MHz:      800.0000
BogoMIPS:       7008.00
Virtualization:    VT-x
L1d cache:       32K
L1i cache:       32K
L2 cache:       256K
L3 cache:       8192K
NUMA node0 CPU(s):   0-7

命令二:watch -n 1 lscpu

在命令一的基础上,使用watch工具动态显示 CPU,每秒更新一次。

在终端执行⬇️:

watch -n 1 lscpu

命令三:cat /proc/cpuinfo

在终端执行⬇️:

cat /proc/cpuinfo

cat /proc/cpuinfo

在输出中将显示 CPU 每个核心的大量信息,其中 cpu MHz 是是当前核心的运行频率⬇️:

[root@cccitu ~]# cat /proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 94
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 v5 @ 3.50GHz
stepping	: 3
microcode	: 0xf0
cpu MHz		: 800.018
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes

命令四:cat /proc/cpuinfo | grep MHz | uniq

命令三显示的 CPU 相关信息非常多,如果只关注 cpu MHz 可以在终端执行⬇️:

cat /proc/cpuinfo | grep MHz | uniq

在输出中,将只显示所有 CPU 核心的 cpu MHz ⬇️:

[root@cccitu ~]# cat /proc/cpuinfo | grep MHz | uniq
cpu MHz		: 799.804
cpu MHz		: 800.018
cpu MHz		: 799.804
cpu MHz		: 800.018

以上四条命令都告诉我,服务器原本 3500MHz 的 CPU 被限制到 800 MHz 的频率运行了,因此表现出的性能非常差。

相关推荐

暂无评论